Saturday, December 17, 2011


सहकारी संख्या धेरै, अनुगमन गनर्े कर्मचारीको अभाव

दीपक बुढा/सुखर्ेत
जिल्लामा संचालित सहकारी संथाहरुले आयआर्जनमूलक कामहरु गर्न सकिरहेका छैनन्‍ । सहकारीलार्इ अनुगमन गर्न जनशतिm तथा सा्रेत साधनको कमीले गर्दा प्रयाप्त सेवा सुविधा पुर्‍याउन नसकिएको हो ।सहकारी संस्थाहरुको संख्या अनुसार अनुगमन गनर्े कर्मचारीको कमि भएको डिभिजन सहकारी प्रमुख आनन्द सारुले जानकारी दिए ।१४ जना कर्मचारी दरवन्दी रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय सुखर्ेतमा एक जना नायव सुव्वाको पद रित्तm रहेको छ । फिल्डमा नियमित ७, ८ जना कर्मचारी खटिने गरेको जनाइएको छ तीन ओटा सहकारी संथा हेर्न जिम्मा पाएको डिभिजन सहकारी संथामा सहकारी संथा अनुसार अनुगमन गर्न कर्मचारीको अभावमा प्रयाप्त सेवा सुविधा दिन नसकिएकको हो । संख्यात्मक रुपमा व ृद्धि भए पनि गुण्ाात्मक रुपमा विकाश भएको छैन । २०६६ साल असार मसान्त सम्म सुर्खेत दैलेख जाजरकोटमा ५ सय ७४ वटा सहकारी संथाले दर्ता गरेका छन्‍ । सुर्खेतमा वचत तथा ऋण्ा सहकारी संथा १ सय ६ ओटा ,त्यस्तै क ृष्ाि तफ ५६ ओटा, दुग्ध उत्पादन २२ ओटा, र साना किसान र अन्य ३० ओटा गरि ३ सय २७ ओटा सहकारी संथाहरु संञ्चालित छन्‍ । जील्लामा संचालित सहकारी संथाहरुले एफ एम रेडियो,केवुल ,क ृष्ाि क्ष्ोत्रमा र दुध उत्पादन गर्न तफ काम संचालनगरेको छ । अधिकासं सहकारी संथाहरुले प्रयाप्त मात्रामा आफ्‍ना सदस्यहरुको श्र ृण्ा आयआर्जन मूलक काममा प्रयोग गर्न नसकेको डिभिजन सहकारी कार्यलयका प्रमुख आनन्द सारुले बताय । उनी भन्छन्‍ देशको वितिय नितीसँग सहकारी संथाको लगाानी मिल्नुपर्नमा मिल्न नसकेको बताए । त्यस्तै दैलेख जिल्लामा बचत तथा श्र ृण्ा सहकारी संथा ६७ ओटा, बहुउदेश्यीय ४० ओटा , क ृष्ाि १६ ओटा ,दुग्ध उत्पादन १ ओटा ,साना किसान र अन्य १४ गरि १ सय ३८ ओटा सहकारी संथाले दर्ता गरेका छन्‍ ।जाजरकोटमा ७५ ओटा सहकारी संथाले दर्ता गरेका छन्‍ । जसमा बचत तथा श्र ृण्ा सहकारी संथा२१ ओटा बहुउदेश्यीय सहकारी संथा ४५ क ृष्ाि ८, साना किसान र अन्य गरी १ रहेका छन्‍ भने दुग्ध उत्पादन सहकारी संथा एउटा पनि दर्ता भएका छैनन्‍ । जिल्लामा सहकारी संथाहरुले वैदिक कारोवारमा अगाडि बढेको छ । त्यसैगरि बचत गर्न बानीमा व ृद्धि भएको छ । सारुका अनुसार श्र ृण्ा लगानी गर्दा व्यावसायिक योजना गर्नु, सदस्यहरुको व्यावसायिक क्ष्ामतामा  व ृद्धि गर्न लागत क्ष्ामता पहिचान गरेर उत्पादनमूलक क्ष्ोत्रमा विकाश गर्न गरेमा सहककारी संथाको गुण्ाात्मक विकाश गर्न सकिने बताए ।  

No comments:

Post a Comment