Tuesday, December 6, 2011


प्लास्६ीक न्यनिकर०ा तालीम सुरु
प्लास्६ीक न्यूनिकर०ा र जलवायु परिबर्तन बिष्ायक द्द दीने तालीम आज देखी बीरेन्द्रनगरमा सुरुभएको ५ व्ातावर०ा संरक्ष्ा०ा  म्ाञ्च सुखर्ेतको आयोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकोसम्ान्वय तथा जलवायुपरिबर्तनका लागी य’वा सञ्जाल –लथअब)  का७मा०८ौ नेपाल कोसहयोगमा उत्तm तालिमको आयोजना गरिएको होवीरेन्द्रनगरलार्इ स्वच्५ र सफा शहर निर्मा०ामा सहयोग पुञ्याउने उदेश्यलेतालीमको आयोजना गरिएको आयोजक सस्था वातावर०ा संरक्ष्ा०ा मञ्चले जनाएको५ प्लास्६ीक न्यूजिकर०ा गर्नका लागी युवाहरुको भूमिका र प्लास्६ीकले जलवायुपरिवर्तनमा सहयोग र वातावर०ामा समेत प्रदुष्ा०ा गनर्े भएकाले तालिमकोआयोजना गरिएको बताइएको ५ । त्ाालिममा  ६ोलबिकास सस्थाका प्रतिनिधी  युवा प्रतिनिधी लगाएतको उपस्थीती रहेको ५

No comments:

Post a Comment